RUDJER BOSKOVICH  (1711-1787)

R. BOSKOVICH“Rudjer (Roger) Joseph Boskovich” (1711-1787), Osmanlı Yugoslavya’sında doğmuş ve rahip giysisi altında yaşamını sürdürmüş gizli bir Müslüman’dır. Ünlü Relativite Teoremi’ni (K50) Dünya’da ilk kez fark eden kişi olarak bilinir. Zamanında bilinen ya da sonradan keşfedilecek olan tüm teknolojik olaylardan haberi olan, sanki yaşadığı çağdan 200 yıl ilerde olan bir insandır. Çağdaş bilim geliştikçe, bilim araştırmanları onu yeni yeni anlamaya başlamışlardır (S19, S59, S90). J. Bergier’in “Les Maitres Secrets du Temps” (Zamanın Gizli Sahipleri) (K12) ve J. Buttlar’ın “Zeitriss” (Zaman ve Evren) (K34) kitaplarında onun hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Boskovich’in “Theoria Philosophiae Naturalis” adlı kitabı (K34) şu konuları kapsar: “Kendi aralarında birbirlerini etkilemeden dalgalanan evrenler; en yüksek katılıktaki madde biçimleri; sınırlı noktalar; iç yapılar; karmaşık molekül alanları; zincirleme tepkiler; olasılıklar; evrenin hiç bir zaman benzer durumlara dönemediği düşüncesi, oranlılığın, gravitasyonel kütlenin ve hareketsiz kütlenin önemi.” Bu konuların çoğu, çağdaş matematik ve fiziğin en ileri alanları ile ilgilidir. “Parelel Evrenler” bunlardan biridir. Young, Faraday, Maxwell ve Kelvin gibi ünlü fizikçiler, Boskovich’i kendilerine ilham veren en büyük haberci olarak görmüşlerdir. Ünlü Rus kimyacı Mendelief, onu Copernik’le karşılaştırır. Boskovich, “Theoria”sında, “Bizim zamanımızın dışındaki bir zamandan; yani şimdi, geçmişte ve gelecekte olmayan anılardan oluşmuş bir zaman dışı zamandan” söz eder.

Boskovich, bir yazısında ise şöyle demiştir: “Kendimize yeteri kadar hız verebilseydik, hiç bir güçlükle karşılaşmadan kapalı kapılar arasından ve en kalın duvarlar arasından geçmemiz mümkün olurdu”. Anlaşılıyor ki, Boskovich, yalnız kendi çağının değil, bulunduğumuz çağın biliminden de ileridir.

Boskovich’in önerdiği “Birlikçi Evren” kuramı, fizik, mekanik, kimya, biyoloji ve hatta ruh bilimini tek bir denklem içersine alır. Bu kuramda, madde, zaman ve mekan sonsuza kadar bölünebilir değildir; “tanecik”lerden oluşmuştur.

Her ikisi de aynı çağda yaşamış olmakla birlikte, Boskovich’in, Bağdadi ile herhangibir şekilde bağlantısı olup, olmadığı konusunda bilgi sahibi değiliz. Ancak, çağının çok ilersinde bir bilgin olması ve üstelik gizli Müslüman olduğunun bilinmesi, Boskovich’in Bağdadi’den veya doğrudan Hazreti Hızır’dan feyiz alan bir “zaman gezmeni” olduğunu akla getirmektedir (K12).